PVVПрограма

підготовки вступного екзамену з української мови

для абітурієнтів з освітою на базі 9 класів

 

ТЕМА 1. Ненаголошені голосні

ТЕМА 2. Вживання апострофа

ТЕМА 3 Вживання мякого знака.

ТЕМА 4. Чергування голосних звуків.

ТЕМА 5. Подвоєння та подовження приголосних.

ТЕМА 6. Розділові знаки між підметом і присудком.

ТЕМА 7. Розділові знаки при однорідних членах речення.

ТЕМА 8. Правопис слів іншомовного походження.

ТЕМА 9. Правопис часток.

ТЕМА 10. Вживання великої букви.

ТЕМА 11. Вставні слова, словосполучення, речення.

ТЕМА 12. Правопис складних слів.

ТЕМА 13. Пунктограми у складному реченні.

ТЕМА14. Крапка, крапка з комою.

ТЕМА 15. Три крапки, тире, двокрапка.

ТЕМА16. Розділові знаки в кінці речення.

ТЕМА 17 Ненаголошені голосні

ТЕМА 18 Вживання апострофа

ТЕМА 19 Вживання мякого знака.

ТЕМА 20 Подвоєння та подовження приголосних

ТЕМА 21 Чергування голосних та приголосних звуків.

ТЕМА 22 Велика буква у власних назвах.

ТЕМА 23 Написання складних іменників, прикметників разом, через дефіс.

ТЕМА 24 Спрощення приголосних.

ТЕМА 25 Правопис прислівників

ТЕМА 26 Розділові знаки у реченнях із звертаннями.

ТЕМА 27 Розділові знаки у реченнях із вставними словами,словосполученнями.

ТЕМА 28 Розділові знаки із однорідними членами.

ТЕМА 29 Розділові знаки у складних реченнях.

ТЕМА 30 Розділові знаки у реченнях з прямою мовою.

ТЕМА 31 Розділові знаки у реченнях з відокремленими членами.

Програма підготовки до вступного екзамену, співбесіди

з біології

для абітурієнтів з освітою на базі 9 класів

Розділ. ЛЮДИНА.

 

ВСТУП. Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я. Походження людини. Особливості виду Home sapiens. Соціальне та культурне успадкування.

ТЕМА 1. Організм людини як біологічна система. Поняття про біологічні системи. Особливості будови клітини. Характеристика тканин. Органи. Фізіологічні системи органів людини. Регуляторні системи організму людини.

ТЕМА 2. Опора і рух. Будова і функції опорно-рухової системи. Кісткова та хрящова тканини. Розвиток кісток. Сполучення кісток. Будова скелета людини. Будова і функції скелетних мязів. Види мязів. Механізм скорочення мязів. Сила мязів. Втома мязів.

ТЕМА 3. Кров і лімфа. Внутрішнє рідке середовище організму людини. Склад і функції крові. Захисні функції крові. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет. Зсідання крові.

ТЕМА 4. Кровообіг і лімфообіг. Органи кровообігу: серце і судини. Будова і функції серця. Судинна система. Рух крові по судинах. Велике і мале коло кровообігу. Регуляція кровопостачання органів. Лімфообіг та його значення.

ТЕМА 5 Дихання. Значення дихання. Будова і функції органів дихання. Голосовий апарат. Дихальні рухи. Газообмін у легенях і тканинах. Нейрогуморальна регуляція дихання.

ТЕМА 6. Харчування і травлення. Енергетичні потреби організму. Типи поживних речовин. Харчування і здоровя. Будова і функції органів травлення, травних залоз. Травлення у тонкому кишечнику. Функції товстого кишечника. Регуляція травлення.

ТЕМА 7. Терморегуляція. Підтримка температури тіла. Теплопродукція. Будова і функції шкіри. Роль шкіри в терморегуляції.

ТЕМА 8. Виділення. Будова і функції сечовидільної системи. Регуляція кількості води в організмі. Роль шкіри у виділенні продуктів життєдіяльності.

ТЕМА 9. Ендокринна регуляція функцій організму людини. Принципи роботи ендокринної системи. Залози внутрішньої секреції. Гормони. Гіпоталамо-гіпофізарна система.

ТЕМА 10. Розмноження та розвиток людини. Етапи онтогенезу людини Формування статевих ознак. Генетичне визначення статі. Будова статевих органів. Розвиток статевих клітин. Менструальний цикл. Запліднення. Ембріональний розвиток. Функції плаценти. Постембріональний розвиток людини.

ТЕМА 11. Нервова регуляція функцій організму людини. Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини. Регуляція рухової активності. Спинний мозок. Головний мозок. Стовбур мозку. Мозочок. Підкоркові ядра. Довільні рухи і кора головного мозку. Регуляція роботи внутрішніх органів. Вегетативна (автономна) нервова система. Симпатична та парасимпатична нервові системи, їх функції. Взаємодія регуляторних систем організму.

ТЕМА 12. Сприйняття інформації нервовою системою. Сенсорні системи. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів. Зорова сенсорна система, слухова сенсорна система. Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю.

ТЕМА 13    Біологічні основи поведінки людини.

Ретикулярна формація мозку і рівні сприйняття інформації. Сон. Біоритми. Структура інстинктивної поведінки, її модифікації. Види навчання. Пам’ять. Види памяті. Набута поведінка. Пам’ять. Види памяті. Набута поведінка.

ТЕМА 14. Мислення і свідомість. Мислення і кора великих півкуль головного мозку. Функціональна асиметрія мозку. Мова. Індивідуальні особливості поведінки людини. Характер людини. Свідомість.

 

Розділ. БОТАНІКА.

 

ТЕМА 1 .Будова рослинної і тваринної клітини.

ТЕМА 2.Фактори, які сприяли поширенню покритонасінних рослин на Землі.

ТЕМА 3.Особливості вегетативного розмноження рослин.

ТЕМА 4.Характеристика голонасінних, їх значення у природі та житті людини.

ТЕМА 5.Планетарне значення рослин.

ТЕМА 6.Особливості будови мохів та їх практичне значення.

ТЕМА 7.Особливості будови водоростей та їх значення.

 

   Розділ. ЗООЛОГІЯ

 

ТЕМА 1.Характерні особливості класу Cсавці.

ТЕМА 2.Пристосування птахів до різних умов середовища.

ТЕМА 3.Особливості будови дощового червяка та його значення у природі .ТЕМА 4.Характеристика земноводних, ускладнення їх будови порівняно з рибами.

ТЕМА 5.Роль найпростіших у природі та житті людини.

ТЕМА 6.Рослини і тварини вашої місцевості, занесені до Червоної книги України.

ТЕМА 7.Особливості біології кліщів та заходи захисту від них.

ТЕМА 8.Пристосування риб до життя у воді.

ТЕМА 9.Особливості біології круглих червів та їхній вплив на організм людини.

ТЕМА 10.Особливості будови та значення комах у природі та в житті людини.

ТЕМА 11.Характеристика плазунів.

Програма

підготовки до вступного екзамену з математики

для абітурієнтів з освітою на базі 9 класів

 

І. ОСНОВНІ МАТЕМАТИЧНІ ПОНЯТТЯ І ФАКТИ.

АРИФМЕТИКА І АЛГЕБРА.

1. Натуральні числа і нуль. Прості і складені числа. Дільник, кратне. Найбільший спільний дільник. Найменше спільне кратне. Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10.

2. Цілі числа. Раціональні числа. їх додавання, віднімання, множення, ділення. Порівняння раціональних чисел.

3. Дійсні числа, їх запис у вигляді десяткового дробу.

4. Десяткові дроби. Читання та запис десяткових дробів. Порівняння десяткових дробів. Додавання, віднімання, множення і ділення десяткових дробів. Наближене значення числа. Округлення чисел. Відсоток. Основні задачі на відсотки.

5. Додатні числа. Протилежні числа. Модуль числа, його геометричний зміст. Порівняння додатних і від’ємних чисел. Додавання, віднімання, множення і ділення додатних і від’ємних чисел

6. Поняття про число як результат вимірювань. Раціональні числа. Запис раціональних чисел у вигляді десяткових дробів.

7. Числові вирази. Застосування букв для запису виразів. Числове значення буквених виразів. Обчислення за формулами.

8. Поняття про пряму та обернену пропорційну залежності між величинами. Пропорції. Основна властивість пропорції. Розв’язування задач за допомогою пропорцій.

9. Зображення чисел на прямій. Координата точки на прямій. Формула відстані між двома точками із заданими координатами.

10. Прямокутна система координат на площині, точки на площині. Координати (абсциса й ордината). Формула відстані між двома точками площини, заданими координатами.

11. Ірраціональні числа. Дійсні числа. Числові нерівності та їх властивості. Почленне додавання та множення числових нерівностей.

12. Вимірювання величин. Абсолютна та відносна похибки наближеного значення числа. Виконання арифметичних дій над наближеними значеннями чисел.

13. Одночлен. Піднесення одночлена до степеня.

14. Многочлен. Степінь многочлена. Додавання, віднімання і множення многочленів. Розкладання многочлена на множники.

15. Формули скороченого множення. Застосування формул скороченого множення для розкладання многочлена на множники.

16. Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.

17. Алгебраїчний дріб. Основна властивість дробу. Скорочення алгебраїчних дробів. Додавання, віднімання, множення та ділення алгебраїчних дробів. Тотожні перетворення раціональних алгебраїчних виразів.

18. Степінь з натуральним показником і його властивості. Степінь з цілим показником і його властивості. Стандартний вигляд числа. Перетворення виразів зі степенями.

19. Корінь n-го степеня та його властивості. Степінь з раціональним показником та його властивості.

20. Арифметична та геометрична прогресії. Формули n-го члена та суми n- перших членів прогресій.

21. Рівняння. Корені рівняння. Лінійні рівняння з однією змінною. Квадратне рівняння. Формули коренів квадратного рівняння. Розв’язування раціональних рівнянь.

22. Системи рівнянь. Розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними та його геометрична інтерпретація. Розв’язування найпростіших систем, одне рівняння яких першого, а інше – другого степеня. Розв’язування текстових задач за допомогою складання рівнянь, систем рівнянь.

23. Лінійна нерівність з однією змінною. Система лінійних нерівностей з однією змінною. Розв’язування нерівностей другого степеня з однією змінною. Розв’язування раціональних нерівностей, метод інтервалів.

24. Функції. Область визначення і область значень функції. Способи задання функції. Графік функції. Зростання і спадання функції. Парні і непарні функції.

25. Функції y=kx+by=kx, (n — натуральне число), y=k⁄x; y=ax2+bx+c, їх властивості і графіки.

26. Випадкова подія. Ймовірність випадкової події. Статистичні дані. Способи подання даних. Частота. Середнє значення.

ГЕОМЕТРІЯ.

1. Початкові поняття планіметрії. Геометричні фігури. Поняття про аксіоми і теореми. Поняття про обернену теорему.

2. Суміжні і вертикальні кути та їх властивості. Паралельні прямі і прямі, що перетинаються. Ознаки паралельності прямих. Перпендикулярні прямі. Теореми про перпендикулярність і паралельність прямих.

3. Трикутник. Властивості рівнобедреного трикутника. Сума кутів трикутника. Теорема Піфагора та наслідки з неї.

4. Паралелограм та його властивості. Ознаки паралелограма. Прямокутник, ромб, квадрат та їх властивості. Трапеція та її властивості многокутники.

5. Коло і круг. Дотична до кола та її властивості.

6. Властивості серединного перпендикуляра до відрізка. Коло, описане навколо трикутника. Властивості бісектриси кута. Коло, вписане в трикутник.

7. Поняття про рівність фігур. Ознаки рівності трикутників.

8. Поняття про подібність фігур. Ознаки подібності трикутників (без доведення).

9. Осьова і центральна симетрії; поворот, паралельне перенесення. Приклади фігур, що мають симетрію.

10. Основні задачі на побудову за допомогою циркуля і лінійки.

11. Довжина відрізка та її властивості. Відстань між точками. Відстань від точки до прямої.

12. Величина кута та ЇЇ властивості. Вимірювання вписаних кутів.

13. Довжина кола. Довжина дуги.

14. Поняття про площі, основні властивості площ. Площа прямокутника, трикутника, паралелограма, трапеції. Відношення площ подібних фігур. Площ круга та його частин.

15. Синус, косинус і тангенс кута.

16. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. Теореми синусів і косинусів.

17. Прямокутна система координат на площині. Формула відстані між двома точками площини, заданими координатами. Рівняння прямої і кола.

18. Вектор. Довжина і напрям вектора. Кут між векторами. Колінеарні вектори. Сума векторів та її властивості. Добуток вектора на число та його властивості. Розкладання вектора за осями координат. Координати вектора. Скалярний добуток векторів та його властивості. Проекція вектора на осі координат.

19. Початкові відомості з стереометрії.

ІІ. ОСНОВНІ ТЕОРЕМИ І ФОРМУЛИ.

АЛГЕБРА.

1. Формула n-го члена арифметичної і геометричної прогресій.

2. Формула суми n перших членів арифметичної і геометричної прогресій.

3. Функція y=kx її властивості і графік.

4. Функція y=k⁄x її властивості і графік.

5. Функція y=kx+b її властивості і графік.

6. Функція y=xn її властивості і графік.

7. Функція y=ax2+bx+c її властивості і графік.

8. Формули коренів квадратного рівняння.

9. Запис квадратного тричлена у вигляді добутку лінійних множників.

10. Формули скороченого множення (a+b)(a-b)=a2-b2(a±b)2=a2±2ab+b2

11. Розв’язування лінійних рівнянь і таких, що зводяться до лінійних.

12. Розв’язування лінійних нерівностей і систем лінійних нерівностей.

13. Розв’язування систем двох лінійних рівнянь

{

a1x+b1x=c1

a2x+b2x=c2


ГЕОМЕТРІЯ.

1. Властивості рівнобедреного трикутника.

2. Властивості бісектриси кута.

3. Ознаки паралельності прямих.

4. Теорема про суму кутів трикутника.

5. Властивості паралелограма і його діагоналей.

6. Ознаки рівності, подібності трикутників.

7. Властивості прямокутника ромба, квадрата.

8. Коло, вписане трикутник, і коло, описане навколо трикутника.

9. Теорема про кут, вписаний у коло.

10. Властивості дотичної до кола.

11. Теорема Піфагора та наслідки з неї.

12. Значення синуса, косинуса кутів 0°, 30°, 45°, 60°, 90°.

13. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника.

14. Сума векторів та її властивості.

15. Формули площ паралелограма, трикутника, трапеції. Рівняння кола.

16. Площі поверхонь і об’єми геометричних фігур згідно програми.

Програма

фахового тестового вступного випробування

для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня

кваліфікований робітник за спеціальністю «Бухгалтерський облік»

з дисциплін:

«Бухгалтерський облік»

1. Суть та види бухгалтерського обліку.

2. Вимірники бухгалтерського обліку.

3. Методи бухгалтерського обліку.

4. Облік грошових коштів Облік розрахункових операцій та інших активів

5. Облік товарно-матеріальних цінностей (запасів)

6. Облік поточних біологічних активів та сільськогосподарської продукції

7. Облік капітальних інвестицій

8. Склад та облік необоротних активів

9. Облік зобов’язань

10. Облік праці та її оплати

«Податкова система»

1. Суть та види податків

2. Податкова система і податкова політика

3. Державна податкова служба України

4. Податок на доходи фізичних осіб

5. Податок на прибуток підприємств

6. Платежі до державних цільових фондів

7. Напрям оподаткування.

«Основи економіки»

1. Економіка як фундаментальна суспільна наука.

2. Виробництво і його складові елементи.

3. Відносини власності в економічному житті суспільства.

4. Загальні основи ринку.

5. Суб’єкти ринкової економіки. Підприємництво.

6. Суспільний продукт і його форми.

7. Економічне зростання і його чинники.

8. Міжнародна економіка та її роль у зростанні добробуту людей.

«Фінанси»

1. Суть і функції фінансів

2. Податки і податкова система

3. Державний бюджет України, його доходи і видатки

4. Страхування і страховий ринок

5. Фінансова політика і фінансовий механізм

6. Фонди фінансових ресурсів

7. Місцеві фінанси

8. Фінансовий ринок

9. Міжнародні фінанси

 

 

Програма

фахового вступного екзамену

для абітурієнтів освітньо — кваліфікаційного рівня кваліфікаційний робітник за спеціальністю «Бджільництво»

1. Утримання бджіл з основами селекції. Біологічні особливості бджолиної сім’ї. Природне розмноження бджолиних сімей. Вплив кочівлі на розвиток бджолиних сімей.

2. Бджолярський інвентар та пасічні будівлі. Вулики їх будова та класифікація.

3. Хвороби та шкідники бджіл. Шкідники та хижаки бджіл. Бджолині крадіжки.

4. «Біологія медоносної бджоли та бджолиної сім’ї Склад бджолиної сім’ї. Морфологічні особливості бджолиних особин. Використання медозбору і запилення рослин. Підготовка бджолиних сімей до зимівлі. Функції бджоли протягом життя.

5. Ботаніка. Вегетативні та генеративні органи рослин.

6. Медоносні ресурси з основами агрономії. Механічний обробіток ґрунту. Способи посіву та посадки сільськогосподарських культур. Спеціальні медоносні культури. їх вирощування. Визначення медового балансу пасіки, та медопродуктивності різних медоносних угідь.

7. Технологія виробництва та переробки продуктів бджільництва. Основні та додаткові продукти бджільництва. Лікувальні властивості продуктів бджільництва

 

Програма

фахового вступного екзамену

для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня

кваліфікаційний робітник за спеціальністю «Ветеринарно медицина»

1. Акушерство. Акушерство, як наука. Інструменти для штучного осіменіння. Взяття сперми. Тривалість вагітності у с/г тварин. Розміщення плода при нормальних родах. Затримка посліду. Післяродовий парез. Мастити.

2. Анатомія с/г тварин. Анатомія, як наука. Будова клітини. Системи організму. Порожнини тіла. Тканини. Гематологія.

3. Годівля с/г тварин. Зернові корми. Грубі корми. Силос. 4.

 

5. Епізоотологія. Будова мікроскопа. Поширення мікроорганізмів. Методи боротьби із збудниками інфекційних хвороб. Вчення про імунітет. Специфічні біологічні препарати.

6. Паразитологія. Діагностика паразитарних хвороб. Методи боротьби із збудниками інвазійних хвороб. Гельмінтологія. Дегельмінтизація. Аскаридоз. Фасціольоз. Ехінококоз. Саркоптоз. Трихінельоз. Поняття про комахи та кліщі.

7. Тваринництво. Конституція, вади. Фізіологічна зрілість. Спадковість.

8. Терапія. Основи клінічної діагностики. Способи фіксації тварин. Основні методи дослідження тварин. Дослідження серцево-судинної системи. Дослідження органів дихання. Дослідження органів травлення. Дослідження нервової системи. Світлотерапія. Введення ліків у організм тварин. Хвороби серцево-судинної системи. Хвороби органів травлення. Хвороби сечової системи. Хвороби системи крові. Історія хвороби.

 

9.   Фармакологія. Обладнання аптеки. Лікарські форми. Антибіотики. Анальгетики.
Збуджуючі, проносні, дезінфікуючі засоби. Фітотерапія.

 

10.   Ветеринарна хірургія. Повал коней. Загальна хірургія. Фламбування. Що таке
ортопедія ? Пов’язки. Кастрація самців. Оваріоектомія. Пододерматити.

Програма

фахового вступного екзамену

для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікаційний робітник

за спеціальністю «Рибництво та аквакультура»

1. Рибництво Правила поводження з живою рибою різного віку і породи. Правила охорони риборозвідних ставів. Порядок приготування, зберігання кормів та годівля риби різних вікових груп. Процеси вирощування риби на різних стадіях розвитку (мальок, цьогорічна, річняк, товарна риба). Правила сортування риби. Способи застереження травмування риби при вилові її із ставів. Правила годівлі риби різних вікових груп і контроль за поїданням кормів. Правила проведення нересту. Правила вирощування рибо посадкового матеріалу. Правила зимівлі риби. Способи обліку сортування рибо посадкового матеріалу.

2. ТЗР Будова і призначення інвентаря та механізмів пов’язаних з вирощуванням риби. Методи вилову риби на різних стадіях її розвитку (неводами, волоками). Правила і способи облову риби в ставах з приміненням різних знарядь лову. Способи і підготовка , ремонт знарядь лову. Організація і техніка підльодного лову у ставах.

3. Гідротехніка Будова і призначення інвентаря і механізмів по догляду

за ставами водопостачальними каналами. Порядок проведення меліоративних робіт (робота на очеретокосарках). Способи аерації води в ставах. Правила догляду за ГТС водо напускних та водовипускних каналів

4. Іхтіологія Породи риб, що вирощуються в ставкових господарствах. Вимоги в селекційній роботі, правила проведення інвентаризації плідників, визначення їх статі та відбір для племінних цілей.

5. Гідробіологія. Гідрологія. Способи гідробіологічного та гідрологічного аналізу води в польовій лабораторії.

Програма

фахового вступного екзамену

для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікаційний робітник

за спеціальністю «Організація заготівель та товарознавство сільськогосподарської продукції» з дисциплін:

«Товарознавство сільськогосподарської продукції»

 

1.   Теоретичні основи товарознавства

1.1.   Предмет, об’єкти, методологія товарознавства.

1.2.   Теоретичні основи формування потреб людини і споживання продовольчих та непродовольчих товарів.

1.3.   Хімічний склад як основа формування споживчих властивостей продовольчих товарів.

1.4.   Фізичні властивості та їх значення для оцінки якості товарів.

1.5.   Якість товарів. Методологічні основи оцінки якості товарів

1.6.   Асортимент, класифікація та кодування товарів

1.7.   Основи збереження якості і маси товарів у процесі товароруху

2.   Товарознавство продовольчих товарів рослинного походження

2.1.   Зерноборошняні товари

2.2.   Плодоовочеві товари

2.3.   Крохмаль, цукор, кондитерські вироби

2.4.   Смакові товари

3.   Товарознавство продовольчих товарів тваринного походження

3.1.   Харчові жири

3.2.   Молоко і молочні товари

3.3.   Яйця та яєчні товари

3.4.   М’ясо та м’ясні товари

3.5.   Риба та рибні товари

 

«Основи економіки»

1.   Економіка як фундаментальна суспільна наука.

2.   Виробництво і його складові елементи.

3.   Відносини власності в економічному житті суспільства.

4.   Загальні основи ринку.

5.   Суб’єкти ринкової економіки. Підприємництво.

6.   Суспільний продукт і його форми.

7.   Економічне зростання і його чинники.

8.   Міжнародна економіка та її роль у зростанні добробуту людей.

 

«Бухгалтерський облік»

1.   Суть та види бухгалтерського обліку.

2.   Вимірники бухгалтерського обліку.

3.   Методи бухгалтерського обліку.

4.   Облік грошових коштів Облік розрахункових операцій та інших активів

5.   Облік товарно-матеріальних цінностей (запасів)

6.   Облік поточних біологічних активів та сільськогосподарської продукції

7.   Склад та облік необоротних активів

8.   Облік зобов’язань

9.   Облік праці та її оплати

Програма

фахового вступного екзамену

для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікаційний робітник за спеціальністю «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж» з дисциплін:

 

«Інформатика»

1. Програмне забезпечення персональних комп’ютерів.

2. Системи обробки табличної інформації.

3. Текстовий редактор MS Word.

4. Комп’ютерні презентації та публікації.

5. Системи обробки табличної інформації.

6. Бази даних.

7. Служби Інтернету.

8. Основи програмування.

9. Основи інформаційної безпеки.

 

«Архітектура комп’ютерів»

1. Основні принципи побудови комп’ютера.

2. Типи і специфікації мікропроцесорів.

3. Системні плати і шини.

4. BIOS: базова система введення-виведення.

5. Оперативна пам’ять.

6. Пристрої зберігання даних.

7. Відеоадаптери та монітори.

8. Зовнішні інтерфейси введення-виведення.

9. Периферійні пристрої.

10. Засоби діагностики і технічне обслуговування.

 

«Електрорадіовимірювання»

1. Загальні питання електрорадіовимірювань.

2. Вимірювання струму.

3. Вимірювання напруги.

4. Вимірювання потужності.

5. Вимірювальні генератори та синтезатори частоти.

6. Електронні осцилографи.

7. Вимірювання частоти та інтервалів часу.

8. Автоматизація електрорадіовимірювань.

«Теорія електричних та магнітних кіл»

1. Основні закони, методи розрахунку та властивості електричних кіл постійного струму.

2. Магнітне поле і електромагнітна індукція.

3. Синусоїдний струм та його основні характеристики.

4. Резонансний режим роботи електричного кола.

5. Електричні кола із взаємоіндукцією.

6. Поняття про багатофазні системи.

7. Чотириполюсники.

 

«Математика»

1. Функції, їхні властивості і графіки.

2. Степенева, показникові і логарифмічна функції.

3. Тригонометричні функції.

4. Рівняння, нерівності та їх системи.

5. Похідна, інтеграл та їх властивості.

6. Елементи теорії ймовірності.

7. Вектори і координати.

8. Многогранники.

9. Тіла обертання.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *